Blog

Anunturi

In urma interviului organizat in data de 29.03.2017 in cadrul procesului de selectie a candidatilor, domnul Dumitru-Daniel Banacu a fost numit in functia de director general al Centrului de Afaceri Flandra-Valcea SA.
Consiliul de Administratie al Centrului de Afaceri Flandra-Valcea SA

CENTRUL DE AFACERI FLANDRA – VÂLCEA SA

anunţă organizarea selecţiei pentru postul de director general

CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA SA anunţă organizarea selecţiei pentru postul de director  general, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, după cum urmează:

Condiţii generale: Să fie persoană fizică; să aibă cetăţenie română; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale valabile; să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică; să nu facă parte din categoria persoanelor incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiunile prevăzute de art. 6 din OUG  nr. 109/2011 , articol modificat prin art. I pct. 8 din Legea nr. 111/2016, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; sa nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 2 ani;

Condiţii specifice: -Studii: superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de absolvire sau, superioare absolvite cu diplomă de licentă  în domeniile –management, tehnic sau economic; -Vechime în activitate: minim 7 ani;  -Cunoaşterea de limbi străine: limba engleză (cel putin nivel mediu); cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională si pregatirea/specializarea in domeniul accesarii fondurilor europene constituie un avantaj . -Cunoştinţe operare PC: Word, Excel, PowerPoint, Project Planer.

Criterii de evaluare a candidaţilor pentru postul de director general: 1. Abilităţi manageriale; 2. Capacitate de analiză şi sinteză; 3. Capacitate de luare a deciziei; 4. Abilitati de comunicare; 5.Capacitate de înţelegere a noţiunilor tehnice şi financiare; 6. Orientare către rezultate; 7. Probă practică cunostinte PC.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii: Curriculum Vitae; Cazier judiciar; Cazier fiscal; Copii legalizate dupa acte de studii şi copii ale altor diplome relevante; Copie act identitate; Documente doveditoare ale vechimii in munca; Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate. Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se afla într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din OUG  nr. 109/2011 , articol modificat prin art. I pct. 8 din Legea nr. 111/2016, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduită profesională;

Etapele de desfăşurare a selecţiei: 1. Selecţia dosarelor de înscriere. 2. Interviul candidaţilor selectaţi.     Pentru interviu se stabileşte un punctaj maxim de 100 puncte. Punctajul minim necesar pentru a fi declarat “admis” este de 70 de puncte. Selecţia se realizează cu respectarea principiului nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei.

Candidaturile:  data limita de depunere a candidaturilor si a documentelor solicitate este 15 martie 2017 ora 16:00 la Registratura Centrului de Afaceri Flandra Vâlcea SA, str. Câmpului nr. 15A în plic închis şi sigilat. Candidaţii vor primi un număr de înregistrare precum si data si ora depunerii candidaturii. Plicul va avea mentionat “Candidatura pentru funcţia Director General al Centrului de Afaceri Flandra Vâlcea SA” precum şi numele, prenumele şi domiciliul candidatului.

Rezultatul selecţiei dosarelor se va publica în termen de 5 zile lucrătoare de la data limită de depunere a acestora pe site-ul Centrului de Afaceri Flandra Vâlcea SA – www.flandra-valcea.ro

Candidaţii declaraţi admisi la etapa de selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi în cadrul unui interviu, data, ora şi locul desfăşurării interviului urmând să fie afişate pe site-ul Centrului de Afaceri Flandra Vâlcea SA  www.flandra-valcea.ro. Rezultatul final al selectiei va fi publicat de asemenea pe site-ul www.flandra-valcea.ro.

Relaţii la sediul Centrului de Afaceri Flandra Vâlcea SA, str. Câmpului nr. 15A, nr. de telefon 0745117036, persoana de contact d-na Ileana Ilie.

Publicat astăzi, 02.02.2017

 

 

In urma selectiei dosarelor de candidatura pentru postul de Director General al SC Centrul de Afaceri Flandra – Valcea SA a fost declarat admis pentru interviu Dl. Banacu Dumitru Daniel. Data desfasurarii interviului este 29.03.2017 ore 14, la sediul SC Centrul de Afaceri Flandra – Valcea SA.