Home

Home

CENTRUL DE AFACERI FLANDRA – VÂLCEA SA

anunţă organizarea selecţiei pentru postul de director general

 

CENTRUL DE AFACERI FLANDRA-VÂLCEA SA anunţă organizarea selecţiei pentru postul de director  general, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, după cum urmează:

Condiţii generale: Să fie persoană fizică; să aibă cetăţenie română; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale valabile; să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică; să nu facă parte din categoria persoanelor incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiunile prevăzute de art. 6 din OUG  nr. 109/2011 , articol modificat prin art. I pct. 8 din Legea nr. 111/2016, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; sa nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 2 ani; 

Condiţii specifice: -Studii: superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de absolvire sau, superioare absolvite cu diplomă de licentă  în domeniile –management, tehnic sau economic; -Vechime în activitate: minim 7 ani; -Cunoaşterea de limbi străine: limba engleză (cel putin nivel mediu); cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională si pregatirea/specializarea in domeniul accesarii fondurilor europene constituie un avantaj . -Cunoştinţe operare PC: Word, Excel, PowerPoint, Project Planer.

Criterii de evaluare a candidaţilor pentru postul de director general: 1. Abilităţi manageriale; 2. Capacitate de analiză şi sinteză; 3. Capacitate de luare a deciziei; 4. Abilitati de comunicare; 5.Capacitate de înţelegere a noţiunilor tehnice şi financiare; 6. Orientare către rezultate; 7. Probă practică cunostinte PC.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii: Curriculum Vitae; Cazier judiciar; Cazier fiscal; Copii legalizate dupa acte de studii şi copii ale altor diplome relevante; Copie act identitate; Documente doveditoare ale vechimii in munca; Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate. Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se afla într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din OUG  nr. 109/2011 , articol modificat prin art. I pct. 8 din Legea nr. 111/2016, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduită profesională;

Etapele de desfăşurare a selecţiei: 1. Selecţia dosarelor de înscriere. 2. Interviul candidaţilor selectaţi.     Pentru interviu se stabileşte un punctaj maxim de 100 puncte. Punctajul minim necesar pentru a fi declarat “admis” este de 70 de puncte. Selecţia se realizează cu respectarea principiului nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei.

Candidaturile:  data limita de depunere a candidaturilor si a documentelor solicitate este 16 martie 2020 ora 16:00 la Registratura Centrului de Afaceri Flandra Vâlcea SA, str. Câmpului nr. 15A în plic închis şi sigilat. Candidaţii vor primi un număr de înregistrare precum si data si ora depunerii candidaturii. Plicul va avea mentionat “Candidatura pentru funcţia Director General al Centrului de Afaceri Flandra Vâlcea SA” precum şi numele, prenumele şi domiciliul candidatului.

Rezultatul selecţiei dosarelor se va publica în termen de 5 zile lucrătoare de la data limită de depunere a acestora pe site-ul Centrului de Afaceri Flandra Vâlcea SA – www.flandra-valcea.ro

Candidaţii declaraţi admisi la etapa de selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi în cadrul unui interviu, data, ora şi locul desfăşurării interviului urmând să fie afişate pe site-ul Centrului de Afaceri Flandra Vâlcea SA  www.flandra-valcea.ro. Rezultatul final al selectiei va fi publicat de asemenea pe site-ul www.flandra-valcea.ro

Relaţii la sediul Centrului de Afaceri Flandra Vâlcea SA, str. Câmpului nr. 15A, nr. de telefon 0745117036, persoana de contact d-na Ileana Ilie.

Publicat astăzi, 12.02.2020

 

In urma selectiei dosarelor de candidatura pentru postul de Director General al SC Centrul de Afaceri Flandra – Valcea SA a fost declarat admis pentru interviu Dna Popa Nicoleta Diana. Data desfasurarii interviului este 25.03.2020 ore 15, la sediul SC Centrul de Afaceri Flandra – Valcea SA.

 

 

 

ANUNȚ privind recrutarea/selecția a 5 (cinci) poziții de membru în Consiliul de Administrație al întreprinderii publice Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Vâlcea, în calitate de Autoritate Publică Tutelară anunță începerea procesului de recrutare și selecție pentru 5 (cinci) poziții de membru în Consiliul de Administrație al întreprinderii publice Centrul de Afaceri Flandra- Vâlcea S.A., (administratori neexecutivi).
Documentele pe baza cărora se organizează procedura de selecție (condiții minime ce trebuie îndeplinite de candidați, documente necesare depunerii candidaturii, criterii de evaluare, alte documente necesare pentru depunerea candidaturii, criterii de evaluare, alte documente și informatii relevante pentru procedura) sunt disponibile pe site-ul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, www.primariavl.ro, secțiunea Procedura de Selecție CA la Centrul de Afaceri Flandra.
Termenul pentru depunerea dosarului de candidatură pentru pozitia de membru in Consiliul de Administrație al întreprinderii publice Centrul de Afaceri Flandra- Vâlcea S.A este 18.08.2017, ora 13.00.
Dosarul de candidatură se depune la Primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea, str. G-ral Praporgescu nr. 14, în plic închis cu mențiunea ” Candidatura pentru functia de membru in Consiliu de Administrație al întreprinderii publice Centrul de Afaceri Flandra- Vâlcea S.A.”
Persoană de contact: Ciobanu Elena Daniela/Țuca Elena Carmen –                             telefon: 0250735661, luni – joi, orele: 08.00 -16.00; vineri, orele: 08.00 -13.00.
Prezentul anunț se publica în conformitate cu prevederile art.29, alin.(7) din O.U.G. 109/2011, precum și în presa locală și va fi postat și pe site-ul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, www.primariavl.ro și pe site-ul societății Centrul de Afaceri Flandra- Vâlcea S.A, flandra-valcea.ro

ANUNTZSELECTIEZFLANDRA

DeclaratieZcaZdetineZsauZnuZfunctieZpublica

DeclaratieZconflictZdeZinterese_2

DeclaratieZdeZconsimtamant

DeclaratieZmembruZCA_2

DeclaratieZZdestituireZincetareZCIMZmotiveZimputabile

 

 

 

SC Centrul de Afaceri Flanda-Valcea SA, organizează concurs  pentru ocuparea posturilor vacante de economist si referent specialitate financiar-contabilitate.

În vederea participării la concurs, candidații depun la secretariat, până la data de 22 februarie 2017, dosarul care va conține în mod obligatoriu:

-CV
– Copia actului de identitate;
– Copiile conforme cu originalul ale diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– Adeverință care să ateste vechimea în munca de specialitate;
– Cazierul judiciar;
– Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.
Descrierea posturilor vacante – condiții de participare:
– Referent de specialitate financiar contabilitate  – 16 ore/luna norma, perioada nedeterminata – vechime 2 ani in specialitate- studii superioare economice abilități de negociere/comunicare, inițiativă, disponibilitate,
– Economist (contabil) ½ normă, perioadă nedeterminată – vechime 5 ani în specializare – studii superioare economice, abilități de negociere/comunicare, inițiativă, disponibilitate.

Bibliografie

 

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE   Nr. 82 din 24 decembrie 1991 – legea contabilitatii
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 • Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventive
 • LEGE Nr. 31 din 16 noiembrie 1990 *** Republicată privind societăţile comerciale
 • LEGE nr.500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice

Interviul va avea loc pe data de 24 februarie 2017 . orele 10” la sediul societatii

str Drumul Campului nr.15A, Ramnicu Valcea .Pentru detalii tel: 0762/130 666, email:centrulflandra@gmail.com, www.flandra-valcea.ro

 

 

 

 

 

Centrul de Afaceri Flandra – Valcea , va ofera tot ceea ce este necesar pentru a va desfasura activitatea intr-un mediu modern, placut si confortabil.

Avantaje

 • Fara investitii de capital din partea dumneavoastra
 • Flexibilitate privind conditiile de inchiriere
 • Plus de imagine si profesionalism afacerii dumneavoastra
 • Accesul din orice punct al orasului

 

Dotari

 • Parcare exterioara
 • Finisaje de inalta clasa
 • Monitorizare video
 • Paza
 • Lift interior
 • Retea internet si telefonie
 • Sali de conferinta

Conditii de inchiriere

Puteti alege conditiile de inchiriere care se potrivesc cel mai bine bugetului si cerintelor dumneavoastra.